Avisu Konkursu Publiku ba Funcionario Publiku Permanente Foun INS Tinan 2022

Avisu Konkursu Publiku ba Funcionario Publiku Permanente Foun INS Tinan 2022

Lista Rekrutamentu Tuir Grau no Eskalaun ba Funcionario Publiku Tinan 2022

Mak hanesan tuir mai nee:

Click link hodi download Lista Rekrutamentu Tuir Grau no Eskalaun : Lista Rektrutamento INS 2022

Click link Download File Rekrutamentu Funsionariu Permanente INS Tinan 2022